Informujemy, że od 1 grudnia 2019 r. nie będziemy przyjmować do zagospodarowania odpadów zmieszanych. W szczególności dotyczy to odpadów budowlanych pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, grupa 17 (17 09 04). Rodzaje i opis poszczególnych odpadów są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U.2016.1923).