Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonaj Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spółki: https://zgk.net.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Informacja w zakresie elementów strony, dla których wymagania nie zostały spełnione:

 • Nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami
 • Linki Druków do pobrania z rozszerzeniem PDF standardowo otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na możliwe inne ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Dla linków Druków do pobrania z rozszerzeniem DOC, XLS standardowo uruchamiana jest lokalna usługa pobierania dokumentu na lokalny dysk urządzenia.
 • Niektóre udostępnione dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej. Ze względu na ich liczbę i złożoność, podlegają one bieżącej aktualizacji i ich nowe wersje są sukcesywnie udostępniane.
 • Niektóre materiały wideo nie mają uzupełnionej transkrypcji.
 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Strona nie współpracuje w pełni z technologiami asystującymi np. czytnikami ekranu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110C, 65-120 Zielona Góra.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Adrian Wojnarowski, adres poczty elektronicznej adrian.wojnarowski@zgk.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3229136.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wjazd do budynku, w którym znajduje się siedziba Zarządu Spółki i sekretariat odbywa się z ulicy Zjednoczenia. Należy skręcić przed szlabanem w prawo na parking wewnętrzny. Przed budynkiem znajdują się wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. Jest to budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Nie ma w nim toalety dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.