Informujemy, że otwarcie ofert  w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą się odbywać poprzez transmisję online, w terminach zgodnych z ogłoszonymi dla każdego postępowania. Transmisja sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCwDQPu4AY-kJ9LPmSb5lQXA/live

Transmisja sesji otwarcia ofert w Internecie, w sytuacji zagrożenia epidemicznego, zapewnia dostęp do czynności otwarcia ofert i w ocenie UZP, w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 ustawy Pzp „Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia” (komunikat UZP https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego).