Otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Za ponad 2 mln zł, które trafią do nas z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie tylko zbudujemy nowy PSZOK, ale także ścieżkę edukacyjną.

Budowa nowoczesnego i przyjaznego mieszkańcom miejsca, w którym będą mogli oddać poszczególne frakcje odpadów (w tym m.in.  gabaryty, materiały budowlane, elektroodpady) ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

Inwestycja pozwoli na stworzenie jak najlepszych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Będzie to realizowane przez segregację odpadów komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania tj. segregację odpadów „u źródła”. Mieszkańcy Zielonej Góry – zgodnie z obowiązującym prawem – będą musieli prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów, które następnie trafią do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK będzie pełnić także funkcję edukacyjną i informacyjną. Mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli poznać:

  • zasady funkcjonowania PSZOK i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dalszego sposobu ich zagospodarowania,
  • hierarchię postępowania z odpadami,
  • sposoby na zmniejszenie ilości „produkowanych” odpadów,
  • możliwości ponownego wykorzystania odpadów.

Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.