Informujemy, że jest już otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110 c. Odpady można przywozić w dni powszednie od 14:00 do 19:00.

Zasady funkcjonowania PSZOK w okresie stanu epidemii

  1. Na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby przestrzegające ścisłych zasad higieny, posiadające na sobie środki ochrony osobistej tj. maseczka (lub w inny sposób zakryte usta oraz nos) i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe) – dotyczy to zarówno osób oddających odpady jak i osób towarzyszących lub pomagających w rozładunku. Po stronie osób przywożących odpady na PSZOK jest utrzymanie odpowiedniej odległości i zasad higieny. Pracownicy PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania osób przebywających na PSZOK, które mogą przyczynić się do zarażenia w trakcie rozładunku odpadów wirusem SARS-CoV-2.
  2. Pracownik PSZOK w obecności oddającego odpady, sprawdzi bagażnik samochodu lub przyczepę w celu weryfikacji rodzaju przywiezionych odpadów komunalnych. W tym czasie osoba towarzysząca pozostaje w pojeździe, a oddający odpady powinien zachować zasady określone w pkt 1 i 7.
  3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być dostarczone w bagażniku samochodu lub na przyczepie w sposób umożliwiający ich poprawną i sprawną klasyfikację pracownikowi PSZOK.
  4. Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady selektywne – zmieszane (tzw. miksy różnych odpadów selektywnych) lub odpady których klasyfikacja wymagałaby od pracownika otwierania worków/pojemników w celu poprawnego oszacowania ilości lub rodzaju dostarczonych odpadów.
  5. W jednym czasie na PSZOK mogą znajdować się maksymalnie dwa pojazdy (W KAŻDYM POJEŹDZIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ MAX. 2 OSOBY) w celu zminimalizowania ryzyka braku możliwości zachowania odpowiedniego 2 m odstępu.
  6. Odpady deponowane są w przeznaczonych do tego kontenerach. osoby przywożące odpady zobowiązane są samodzielnie umieścić odpady w odpowiednim pojemniku, kontenerze
  7. W przypadku rozładunku odpadów osoby przebywające na PSZOK zobowiązane są pozostawać od siebie i pracowników PSZOK w odległości co najmniej 2m.
  8. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów lub wjazdu na teren PSZOK osobie, która nie przestrzega powyższych wytycznych.
  9. Na rozładowanie odpadów mieszkaniec ma max. 15 minut, a w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych max. 30 min.

Wszystkie osoby oddające odpady powinny mieć przy sobie potwierdzenie zapłaty za wywóz odpadów za ostatni kwartał (mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej) lub potwierdzenie zapłaty za czynsz za ostatni miesiąc (mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej).

Przed oddaniem odpadów prosimy zapoznać się także z regulaminem działania Punktu.

Regulamin PSZOK ul. Zjednoczenia