W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Selektywnych przy ul. Wrocławskiej 73 od 11 czerwca 2019 r. nie będą przyjmowane odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.  Nie dotyczy to mieszkańców Zielonej Góry, którzy złożyli deklarację na odbiór odpadów, opłacają na bieżąco opłaty za ich wywóz oraz przywiozą do PSZOK-u te odpady osobiście.

Firmy, które mają zawartą umowę stałą na odbiór odpadów o kodzie 20 03 07 mogą je przywozić jeszcze przez okres 1 miesiąca tzn. do 10 lipca 2019 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w przypadku wzrostu przywożonych odpadów.

Informacji w tym zakresie udziela p. Dorota Babicz (nr tel. 68 321 41 96).