Informujemy, że od 6 listopada 20019 r. Dział Zagospodarowania Odpadów nie przyjmuje odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.

Firmy, które mają zawartą umowę stałą na odbiór tych odpadów mogą je przywozić jeszcze przez okres 1 miesiąca tj. do 5 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w przypadku zaobserwowania istotnego wzrostu przywożonych odpadów.

Od mieszkańców Zielonej Góry (osób fizycznych), które mają złożoną deklarację na wywóz odpadów, odpady ulegające biodegradacji będą nadal przyjmowane do Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z regulaminem. Odpady muszą być przywożone do PSZOK-u osobiście przez wytwórcę odpadów.